Sketch

تمرینات دو بعدی اسکچ (Sketch) سالیدورک، کتیا

در این بخش به منظور آموزش دو بعدی در نرم افزارهای طراحی سالیدورک و کتیا تمرینات کاملی قرار گرفته است
1
2
3
5
6
4
4
3
1
8
7
5