درباره ما

نرم افزارهای محبوب و قدرتمند طراحی صنعتی SolidWorks و CATIA و تحلیل Ansys و Abaqus برای تمامی متخصصان و اهل فن به خوبی شناخته شده است. در همين راستا با توجه به نياز صنعت كشور و دانشگاه به استفاده از این نرم افزارها و هزینه های (زمانى و مالى) پرداخت شده از سوی دانشجويان و صنعتگران عزيز برای فراگيرى مهارت لازم كار با نرم افزارها و عدم رسيدن به نتايج مطلوب در سال ١٣٩٤ جمعی از صنعتگران و دانشجویان مستعد که عمدتا در دانشکده مكانيك دانشگاه علم و صنعت ايران تحصیل می کردند ابتدا از جستجوی علل ضعف مهندسين در صنعت و مهارت كار با نرم افزارها به ویژه از لحاظ كاربردى کار را شروع کرده و جلساتی را با صنعتگران و اساتيد دانشكده هاى مكانيك، متالورژى، پليمر، هوافضا و... علم و صنعت ايران برگزار کردند که حاصل آن پایه گذاری آموزشگاهى با پشتوانه برخوردارى از مدرسين مجرب و با سابقه توام با امكانات و تجهيزات مناسب شده است. حرکت جمعی مذکور در آن مقطع متوقف نشد بلکه موفقیت ناشی از این عمل جمعی انگیزه ای شد برای تدوام و گسترش فعالیت. بنابراین افراد دیگری نیز به ویژه از صنعتگران عزيز رشته هاى مهندسى به جمع اضافه شدند و مقرر شد ضمن جدیت در امر يادگيرى كاربردى نرم افزارها ، كانونى با عنوان ((iran solid)) تشکیل شود. و ما هم بر آن شدیم تا با همبستگی جمعی اموزشى جدید، نوین، با انگیزه و خلاق برای پیشرفت رو به جلوی صنعتگران ایرانی داشته باشیم.

تماس با ما