سابروتین نویسی در آباکوس

سرفصل آموزش دوره سابروتین نویسی در آباکوس

  • توضیح انواع روش های کدنویسی در اباکوس و ذکر کاربرد های هر یک و بیان جایگاه سابروتین نویسی در اباکوس
  • آموزش سابروتین disp
  • آموزش سابروتین dload
  • آموزش سابروتین dflux
  • آموزش سابروتین usdfld
  • آموزش سابروتین umat
  • آموزش سابروتین vumat

پیش نیاز دوره: دارا بودن تسلط کافی بر مباحث مقدماتی اباکوس
شرکت در این دوره نیاز به هیچ گونه پیش نیازی در رابطه با برنامه نویسی به زبان فورترن ندارد.

مخاطبین دوره:
مهندسین مکانیک، هوافضا، ساخت و تولید، عمران، مواد از جمله افراد شرکت کننده در این دوره میباشند.

مدرس: مهندس آقا سید میرزا بزرگ

دوره آموزشیتاریخ شروعروزساعتمدت دوره (ساعت)هزینه (تومان)سرفصل دورهلینک ثبت نام
دوره مقدماتی Abaqus-پنجشنبه ها10 الی 1424400.000سرفصلثبت نام
دوره پیشرفته Abaqus-پنجشنبه ها17 الی 2132550.000سرفصلپیش ثبت نام
سابروتین نویسی در Abaqus-سه شنبه ها17 الی 2120400.000سرفصلپیش ثبت نام
مکانیک شکست در Abaqus-سه شنبه ها17 الی 2120380.000سرفصلثبت نام

آباکوس

مقدمه

در این دوره نحوه استفاده از شش سابروتین نرم افزار آباکوس شامل پنج سابروتین از حلگر abaqus/standard و یک سابروتین از حلگر abaqus/explicit بطور کامل با ذکر مثال آموزش داده می شود. در ابتدای امر انواع روش های کدنویسی در آباکوس توضیح داده می شوند و کاربرد ها و کاراکرد های هر یک عنوان می شود. سپس بحث سابروتین نویسی در آباکوس بطور کامل مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. در ادامه هر یک از سابروتین های مورد بحث در دوره به همراه کاربردشان توضیح داده شده اند.

1) سابروتین disp

این سابروتین برای تعریف شرط مرزی دلخواه به صورت تابع یا توابع تحلیلی نسبت به مکان و زمان با استفاده از حلگر abaqus/standard مورد استفاده قرار میگیرد.

2) سابروتین dload

این سابروتین برای تعریف نیرو های سطحی و حجمی دلخواه به صورت تابع یا توابع تحلیلی نسبت به مکان و زمان با استفاده از حلگر abaqus/standard مورد استفاده قرار میگیرد.

3) سابروتین dflux

این سابروتین برای تعریف شار حرارتی دلخواه به صورت تابع یا توابع تحلیلی نسبت به مکان و زمان با استفاده از حلگر abaqus/standard مورد استفاده قرار میگیرد. این سابروتین بطور گسترده ای در بحث شبیه سازی جوشکاری ذوبی در آباکوس مورد استفاده قرار میگیرد.

4) سابروتین usdfld

این سابروتین برای تعریف متغیر میدانی دلخواه و وابسته کردن مدل های رفتاری موجود در آباکوس به صورت تابعی از متغیر های میدانی تعریف شده در حلگر abaqus/standard مورد استفاده قرار میگیرد. با استفاده از این سابروتین شما می توانید مدل های رفتاری موجود در آباکوس را اصلاح کنید.

5) سابروتین umat

این سابروتین برای تعریف ماده دلخواه در حلگر abaqus/standard مورد استفاده قرار میگیرد. با استفاده از این سابروتین شما می توانید هر نوع constitutive law فیزیکی را تعریف نموده و در آباکوس استفاده کنید.

6) سابروتین vumat 

این سابروتین برای تعریف ماده دلخواه در حلگر abaqus/explicit مورد استفاده قرار میگیرد. با استفاده از این سابروتین شما می توانید هر نوع constitutive law فیزیکی را تعریف نموده و در آباکوس استفاده کنید.