آموزش GD&T

دوره جامع تلرانس ها GD&T

زمان برگزاری 28 اردیبهشت 1403
طول دوره 100 ساعت
مدرس مهندس اخباری
سطح مقدماتی و پیشرفته
نوع برگزاری حضوری و آنلاین
هزینه نقدی: 7 میلیون (حضوری)

اقساط: 9 میلیون (در 3 قسط) (حضوری)

آنلاین: 4 میلیون

9 . چارچوب ویژگی مبنا قسمت دوم – مفاهیم پیشرفته
9-1 – دو سوراخ به عنوان ویژگی مبنا
9-2 – سوراخ و شیار به عنوان ویژگی مبنا
9-3 – الگوی سوراخ ها به عنوان ویژگی مبنا
9-4 – ارزیابی با سنجه کاغذی
9-5 – سوراخ های هم محور به عنوان ویژگی مبنا
9-6 – کنترل چرخش – توسط سطوح مقابل به هم
9-7 – کنترل چرخش – توسط سطوح انحنا دار مقابل به هم
9-8 – کنترل چرخش – توسط سطوح تخت مقابل به هم
9-9 – کنترل چرخش – توسط سطوح تخت مقابل به هم در MMB و RMB
9-10 – کنترل چرخش – توسط سطوح تخت مقابل به هم در Basic
9-11 – تمرینات مربوط به ویژگی مبنای بی قاعده
9-12 – کنترل چرخش – توسط شیار در RMB با و بدون تعدیل کننده های متحرک خطی
9-13 – تعدیل کننده های متحرک خطی
-9-14 سفارشی کردن چارچوب مرجع مبنا – مقدمه
9-15 – سفارشی کردن چارچوب مرجع مبنا – توسط حفره مربعی و شیار
9-16 – سفارشی کردن چارچوب مرجع مبنا – توسط 4 چارچوب ویژی مبنا
9-17 – چارچوب مرجع مبنای چندگانه
9-18 – ایجاد یک ارتباط بین دو چارچوب ویژگی مبنا
9-19 – تمرینات مربوط به سفارشی کردن چارچوب مرجع مبنا

10 – تلرانس های فرم
10-1 – مقدمه
10-2 – تلرانس تختی
10-3 – تصدیق تلرانس تختی
10-4 – ملاحظات طراحی جهت اعمال تلرانس تختی
10-5 – تلرانس تختی اعمال شده بر واحد سطح
10-6 – دو نوع گوناگون تلرانس تختی و تلرانس راستی
10-7 – ملاحظات طراحی
10-8 – تلرانس راستی – المان خطی اعمال شده بر روی سطح تخت
10-9 – تلرانس راستی – المان خطی در دو جهت
10-11 – تلرانس راستی – اعمال بر روی یک پین
10-12 – تلرانس راستی – اعمال بر روی یک محور
10-13 – تلرانس تختی اعمال شده به سطح میانه
10-14 – دایره ای  گردی
10-15 – استوانه ای
10-16 – مطالب تکمیلی در خصوص تلرانس های استوانه ای و دایره ای
10-17 – قطر میانگین
10-18 – تمرینات

11 – تلرانس های راستا
11-1 – مقدمه
11-2 – تلرانس توازی اعمال شده بر روی یک سطح
11-3 – کاربردهای تلرانس توازی
11-4 – تلرانس زاویه داری اعمال شده بر روی یک سطح
11-5 – تصدیق تلرانس زاویه داری
11-6 – تلرانس تعامد اعمال شده بر روی یک سطح
11-7 – تلرانس تعامد با داشتن دو چارچوب ویژگی مبنا
11-8 – راستای یک سوراخ
11-9 – راستای الگویی از سوراخ ها
11-10 تلرانس تعامد با المان های خطی
11-11 – تلرانس توازی سطح مماس
11-12 – تلرانس توازی – صفر در وضعیت حداکثر مواد
11-13 – تمرینات

12 -تلرانس های پروفیل
12-1 – مقدمه
12-2 – تلرانس دوطرفه
12-3 – تلرانس یکطرفه مساوی
12-4 – تلرانس یک طرفه غیر مساوی
12-5 – تصریح تلرانس یکطرفه
12-6 – تلرانس پروفیل اعمال شده بر واحد سطح
12-7 – پروفیل خطی
12-8 – کاربرد بر روی یک سطح بادامک
12-9 – گزارش بازرسی تلرانس پروفیل
12-10 – مجموعه لوله مسیر سوخت
12-11 – براکت مربوط به لوله مسیر سوخت
12-12 – براکت مربوط به بست مربوطه
12-13 – تمرین
12-14 – کاربرد براکت حرارتی
12-15 – تمرین
12-16 – پروفیل لبه یک سطح تیز در ASME
12-17 – پروفیل لبه یک سطح تیز در ISO
12-18 – پروفیل یک سطح نامنظم
12-19 – تلرانس پروفیل مرکب
12-20 – تلرانس پروفیل مرکب – یک ویژگی مبنا
12-21 – تلرانس پروفیل مرکب – دو ویژگی مبنا
12-22 – تلرانس پروفیل مرکب – ویژگی بی قاعده
12-23 – تلرانس پروفیل – سطوح غیر هم سطح
12-24 – تلرانس پروفیل – کنترل های چند گانه
12-25 – شعاع ، شعاع کنترل شده و شعاع پروفیل
12-26 – قطعات غیر صلب – وضعیت مهار شده
12-27 – تمرینات – انباشتگی تلرانس پروفیل
12-28 – تمرینات- انباشتگی تلرانس های پروفیل مرکب

13 – تلرانس های موقعیت
13-1 – مقدمه
13-2 – تشریح محور در مقابل سطح
13-3 تلرانس موقعیت – ناحیه تلرانس استوانه ای
13-4 – تلرانس موقعیت – ناحیه تلرانس مستطیلی
13-5 – تلرانس موقعیت – ناحیه تلرانس کره ای
13-6 – تلرانس موقعیت – ناحیه تلرانس مخروطی
13-7 – مرز تلرانس موقعیت
13-8 – تلرانس های موقعیت مرکب ویژه هستند
13-9 – تلرانس های مرکب در مقابل دو تک بخشی
13-10 – تلرانس موقعیت مرکب – یک چارچوب ویژگی مبنا
13-11 – تلرانس موقعیت مرکب – دو چارچوب ویژگی مبنا
13-12 – تلرانس موقعیت – دو تک بخشی
13-13 – تلرانس موقعیت مرکب – ارزیابی با سنجه کاغذی
13-14 – کاربرد تلرانس موقعیت – سوراخهای هم محور یک لولا
13-15 – ویژگی های امتداد یافته
13-16 – چارچوب های مرجع مبنای مستقل
13-17 – سه تک بخشی – کنترل چرخش
13-18 – تمرینات

14 – تلرانس های هم محوری
14-1 – ویژگی های مبنای چندگانه A-B
14-2 – تلرانس های هم محوری – مقدمه
14-3 – تلرانس های لنگی
14-4 – مرور
14-5 – لنگی دایره ای
14-6 – لنگی کل
14-7 – کاربرد لنگی بر روی یک سطح
14-8 – عملکرد
14-9 – موقعیت ویژگی های هم محور
14-10 – عملکرد
14-11 – موقعیت ویژگی های هم محور
14-12 – عملکرد
14-13 – مروری بر تلرانس های هم محوری
14-14 – تلرانس های هم مرکزی و تقارن
14-15 – مقدمه
14-16 – هم مرکزی
14-17 – مقدمه
14-18 – تقارن
14-19 – تصدیق تلرانس هم مرکزی
14-20 – تقارن
14-21 تلرانس موقعیت بجای تقارن
14-22 – تمرینات

15 – قواعد بست ها و رزوه پیچ ها
15-1 – قواعد بست شناور
15-2 – قواعد بست ثابت
15-3 – ناحیه تلرانس تصویر شده
15-4 – تمرینات – شیم ها
15-5 – تمرینات – تقویت کننده ها

16 – مرزها
16-1 – مقدمه
16-2 – مرزهای RFS – داخلی و خارجی
16-3 – مرزهای MMC – داخلی و خارجی
16-4 – مرزهای LMC – داخلی و خارجی
16-5 – تمرینات – محاسبه مرزها در RFS
16-6 – تمرینات – محاسبه مرزها در MMC
16-7 – تمرینات – محاسبه مرزها در LMC
16-8 – محاسبه حداقل ضخامت جداره
16-9 – محاسبات انباشتگی مرزهای داخلی و خارجی
16-10 – تمرینات – مرزهای داخلی و خارجی
16-11 – تمرینات – سطح تخت
16-12 – تمرین – یافتن اشکالات
17 – حل تمرینات کاربردی

سرفصل دوره GD&T

1. مقدمه – علائم و واژگان
1-1 مقدمه تلرانس گذاری هندسی
2-1 استاندارد – ASME مرتبط با اندازه گیری و تعریف محصول
3-1 استاندارد – ISO مرتبط با اندازه گیری و تعریف محصول
4-1 تلرانس ها مانند باکتری هستند
5-1 علائم متداول
6-1 کاربرد علائم متداول
7-1 ویژگی های با اندازه و بدون اندازه
8-1 مشخصه های تلرانس های هندسی
9-1 شکل نواحی تلرانسی
10-1 طبقه بندی تلرانس های هندسی
11-1 چهارچوب کنترل ویژگی
12-1 علائمی که با چهارچوب کنترل ویژگی همراه می شوند
13-1 علائم مرتبط با شناسایی چارچوب مرجع مبنا
14-1 صفحه راهنما – مثال عملی
15-1 صفحه راهنما – منطبق نمودن یک – DRF کامل به یک قطعه ناقص
16-1 صفحه راهنما – مثال عملی درقالب – 3D
17-1 تعاریف
18-1 قواعد اساسی
19-1 شرایط مواد – – MMC و LMC
20-1 تمرینات

2 حدود اندازه
2-1 – تعریف ویژگی با اندازه
2-2 – حدود اندازه ) قانون شماره 1 ، اصل پوش ، اصل تیلور(
2-3 – حدود اندازه فرم را نیز کنترل می کند
2-4 – تعریف حدود اندازه در استاندارد ASME Y14.5.1M- 1994
2-5 – استثناء های قانون شماره 1
2-6 – عدم تعریف ارتباط بین ویژگی ها با سایز
2-7 – تلرانس های ابعادی بطور روشن مکان سطوح را مشخص نمی کند
2-8 – تلرانس پروفیل مناسب برای مکان سطوح
2-9 – علامت مبنای ابعاد
2-10 – تعاریف
2-11 – قوانین اصلی
2-12 – سیستم انطباقات
2-13 – جدول انطباقات
2-14 تمرینات

3 سیستم تلرانس گذاری هندسی چگونه کار می کند
3-1 – تلرانس گذاری مثبت و منفی جهت مکان سطوح مناسب نیستند
3-2 – مقایسه تلرانس موقعیت با تلرانس مثبت و منفی
3-3 – سیستم تلرانس گذاری هندسی چگونه کار می کند
3-4 – تلرانس گذاری هندسی اعمال شده به یک قطعه سوراخ دار
3-5 – انتخاب تلرانس موقعیت و سایز به همراه تعدیل کننده های ویژگی
3-6 – تاثیر RFS صرفه نظر از اندازه ویژگی
3-7 – تاثیر تعدیل کننده MMC وضعیت حداکثر مواد
3-8 – تاثیر تلرانس گذاری صفر در MMC
3-9 – تاثیر تعدیل کننده LMC وضعیت حداقل مواد
3-10 – قوانین تعدیل کننده ها – قابلیت اعمال MMC ، LMC ، RFS ، MMB ، LMB و RMB
3-11 – قوانین تعدیل کننده ها – روش قبلی
3-12 – قوانین عمومی – تلرانس های هندسی اعمال شده به رزوه ها ، چرخدنده ها و هزارخارها
3-13 – چه زمانی از تعدیل کننده های MMC ، LMC و RFS استفاده می شود – رهنمودهای کلی
3-14 – تعدیل کننده MMC برای انطباق لقی دار بکار می رود
3-15 – تعدیل کننده LMC برای مکان بکار می رود
3-16 – تعدیل کننده RFS هم برای مکان بکار می رود
3-17 – تمرینات

4 تصدیق تلرانس موقعیت
4-1 – مقدمه تصدیق تلرانس موقعیت
4-2 – تلرانس موقعیت – تصدیق سوراخ در MMC
4-3 – تلرانس موقعیت – تصدیق سوراخ در LMC
4-4 – تمرین کلاسی – تصدیق تلرانس موقعیت به اینچ
4-5 – تمرین کلاسی – تصدیق تلرانس موقعیت به میلیمتر
4-6 – جدول تبدیل – اینچ
4-7 – جدول تبدیل – متریک
4-8 – تمرینات
4-9 – مفهوم سنجه کاغذی
4-10 – ارزیابی سنجه کاغذی
4-11 – اجزاء سنجه کاغذی

5 . طرح ریزی محصول و شرایط مجازی
5-1 – اعمال تلرانس گذاری هندسی – توپی
-5-2 سه طرح برای یک محصول با کیفیت
5-3 – نمونه برگه مربوط به عملیات تولید
5-4 – نمونه برگ مربوط به کیفیت اندازه گیری ابعادی
5-5 – شرایط مجازی
5-6 – شرایط مجازی – چهارچوب کنترل ویژگی چندگانه
5-7 – تمرینات

6 .چارچوب مرجع مبنا
6-1 – چارچوب مرجع مبنا ) DRF ( و درجات آزادی ) DOF )
6-2 – شبیه سازهای چارچوب مرجع مبنا
6-3 – قانون دست راست
6-4 – قرار گیری قطعات در یک چارچوب مرجع مبنا
6-5 – مبنا های تلویحی روشن و واضح نیستند
6-6 – موارد استفاده چارچوب مرجع مبنا درطراحی
6-7 – موارد استفاده چارچوب مرجع مبنا درتولید و کنترل
6-8 – تئوری شبیه ساز های ویژگی مبنا
6-9 – الزامات شبیه سازهای ویژگی مبنا
6-10 – شبیه ساز های ویژگی مبنا از نظر فیزیکی
6-11 – ایجاد مبناها از طریق سطوح تخت اولیه
6-12 – سطوح تخت به عنوان ویژگی مبنای اول
6-13 – تمرینات موردی
6-14 – ایجاد مبنای اول از ویژگی های با اندازه در RMB
6-15 – اهمیت قرار گیری محل علامت ویژگی مبنا
6-16 – مبناهای موضعی و چهارچوب کنترل ویژگی چندگانه
6-17 – تمرینات موردی
6-18 – درجات آزادی – ویژگی مبنای اول در RMB
6-19 – جدول درجات آزادی – ویژگی مبنای اول در RMB
6-20 – تمرینات موردی
6-21 – ایجاد یک DRF – سطوح تخت
6-22 – ایجاد یک DRF – سطح ، محور، سطح
6-23 – ایجاد یک DRF – محور ، سطح ، سطح میانه
6-24 – ایجاد یک DRF – سطح ، سطح ، محور
6-25 – تقدم و تاخر مبناها و تعدیل کننده ها
6-26 – مقید کردن درجات آزادی
6-27 – تمرینات

7 .تعدیل کننده های ویژگی مبنا
7-1 – تعدیل کننده های ویژگی مبنا – MMB ، LMB و RMB
-7-2 توسعه یک DRF در RMB
7-3 – توسعه یک DRF در MMB
7-4 – مقایسه بین تعدیل کننده های ویژگی مبنا در RMB و MMB
7-5 – محاسبه مرز برای ویژگی مبنا در MMB
7-6 – تمرینات موردی – محاسبات مربوط به مرزهای ویژگی مبنا
7-7 – الزام هم زمانی بصورت تلویحی پیش فرض می باشد
7-8 – الزام جداگانه می بایست مشخص گردد
7-9 – ویژگی مبنای دوم در MMB – ارزیابی با سنجه کاغذی
7-10 – ویژگی مبنای سوم در MMB – ارزیابی با سنجه کاغذی
7-11 – تمرینات – محاسبات مربوط به انحراف مجاز ویژگی مبنا

8 .چارچوب ویژگی مبنا قسمت دوم – مبنا های تارگت و سطوح بی قاعده
8-1 – ویژگی های مبنای شیب دار
8-2 – ویژگی مبنای انحنا دار
8-3 – مبنا های سطح میانه
8-4 – مبناهای نشانه – تعاریف
8-5 – مبناهای نشانه – پره توربین
8-6 – مبناهای نشانه – کاپوت خودرو
8-7 – مبناهای نشانه – بلوک پایه
8-8 – مبناهای نشانه – محاسبات مربوط به ریخته گری و ماشینکاری
8-9 – مبناهای نشانه – مبناهای متحرک قسمت اول
8-10 – مبناهای نشانه – مبناهای متحرک قسمت دوم
8-11 – تمرینات