فیلم های آموزشی

پکیج آموزش PowerMill

250.000 تومان

قالب تزریق پلاستیک در SolidWorks

250.000 تومان

پکیج آموزش SolidWorks

250.000 تومان

پکیج فیلم کارگاه XFEM

130.000 تومان