فیلم های آموزشی

پکیج آموزش PowerMill

250.000 تومان

قالب تزریق پلاستیک در SolidWorks

250.000 تومان

پکیج آموزش SolidWorks

250.000 تومان

پکیج آموزش Inventor

250.000 تومان

پکیج فیلم کارگاه XFEM

130.000 تومان