تمرین اسمبلی سالیدورک

تمرینات اسمبلی (Assembly)

در این بخش به دو نمونه از تمرینات اسمبلی و نقشه تک تک قطعات پرداخته شده است
تمرین نقشه کشی فوقالعاده 1_Page_50
تمرین نقشه کشی فوقالعاده 1_Page_51
تمرین نقشه کشی فوقالعاده 1_Page_52
تمرین نقشه کشی فوقالعاده 1_Page_53
تمرین نقشه کشی 11_Page_32
تمرین نقشه کشی 11_Page_33
تمرین نقشه کشی 11_Page_34
تمرین نقشه کشی 11_Page_35
تمرین نقشه کشی 11_Page_36
تمرین نقشه کشی 11_Page_37
تمرین نقشه کشی 11_Page_38
تمرین نقشه کشی 11_Page_39