رنگ ها در کتیا
مفهوم رنگ ها در کتیا
27/11/2018
ترسیم-در-کتیا
آموزش ترسیم در کتیا
10/12/2018

قید گذاری در کتیا

قید گذاری در کتیا

قیود (Constraints) در کتیا:

Fix: هرگاه این قید بر روی المانی قرار بگیرد، موقعیت، ابعاد و جهت گیری آن را در صفحه Sketch ثابت می کند و قابل تغییر نیست.

Coincidence: این قید برای انطباق المان ها استفاده می شود. می توانید برای انطباق دو نقطه، اطباق یک نقطه و یک خط (یا منحنی) و همراستا کردن دو خط به کار بگیرید. اگر این قید بر روی دو دایره اعمال شود، این دو دایره کاملاً بر هم منطبق می شوند. این قید پرکاربردترین قید هندسی در محیط Sketcher محسوب می شود.

Concentricity: این قید برای هم محور کردن دو دایره استفاده می شود. اگر قید Concentricity  بر روی یک نقطه و یک دایره اعمال شود، آن نقطه در مرکز دایره قرار می گیرد.

Tangency: قید تماسی برای مماس کردن دو خط، یک خط و یک منحنی یا مماس کردن دو منحنی استفاده می شود.

Parallelism: قید توازی، دو خط را به موازات هم قرار می دهد.

Perpendicular: قید تعامد برای عمود کردن دو خط بر هم استفاده می شود.

Horizontal: هرگاه این قید بر روی یک خط اعمال شود، آن خط به صورت افقی در صفحه Sketch قرار می گیرد.

Vertical: هرگاه این قید بر روی یک خط اعمال شود، آن خط به صورت عمودی در صفحه Sketch قرار می گیرد.

Distance: این قید فاصله دو المان از همدیگر را مشخص می کند.

Length: این قید طول یک خط را مشخص می کند.

Angle: قید Angle در محیط Sketcher نرم افزار کتیا، زاویه بین دو خط را مشخص می کند.

Radius/ Diameter: این قید در نرم افزار کتیا، برای تعیین شعاع یا قطر یک دایره یا کمان مورد استفاده در کتیا قرار می گیرد. پس از اعمال این قید با دوبار کلیک بر روی آن، امکان تعیین نمایش شعاع یا قطر در پنجره باز شده وجود دارد.

Semimajor axis: با اعمال این قید بر روی یک بیضی، قطر بزرگ آن مقید می شود.

Semiminor axis: با اعمال این قید بر روی یک بیضی، قطر کوچک آن مقید می شود.

Curvilinear distance:  این قید فاصله پیموده شده بین دو نقطه مستقل بر روی یک منحنی را مشخص می کند. دقت کنید که این فاصله، کوتاهترین فاصله بین دو نقطه نیست، بلکه مسافت طی شده روی منحنی است.

Symmetry: قید تقارن، المان های مورد نظر را نسبت به یک خط یا خط محور متقارن می کند. در واقع المان اول و دوم (که هم نوع هستند) را نسبت به المان سوم (خط یا محور) متقارن می کند.

Midpoint: با اعمال این قید بر روی یک نقطه و یک خط در، آن نقطه در وسط خط قرار گرفته و مقید می شود.

Equidistant point: این قید بر روی سه نقطه اعمال می شود، به این صورت که فاصله نقاط اول و دوم تا نقطه سوم با هم برابر می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *